Speakers 2018

Nurten Akkuş

Top 10 Finalists, Global Teacher Prize 2018, Turkey. To remedy the low level of family participation in children’s education, Nurten Akkuș pioneered the project, “Daddy, Tell Me A Story”. This led to fathers’ participation in education, both in her county and Turkey as a whole. She has also run projects with UNICEF and the Turkish Ministry of National Education, as well as charitable foundations, non-governmental organizations and municipalities. She was chosen as “Teacher of the Year in Turkey” by public vote in 2015 and 2016. / Speaker and Guest

Top 10 Finaliști, Global Teacher Prize 2018, Turcia. Pentru a remedia nivelul scăzut al participării familiei la educația copiilor, Nurten Akkuș a creat proiectul “Tată, spune-mi o poveste”. Acest lucru a condus la participarea părinților la educație, atât în regiunea ei, cât și în Turcia în ansamblu. De asemenea, a demarat proiecte împreună cu UNICEF și Ministerul Educației Naționale din Turcia, precum și alături de fundații caritabile, organizații non-guvernamentale și municipalități. A fost aleasă “Profesorul anului în Turcia” prin vot public în 2015 și în 2016.


[...]

Marie-Christine Ghanbari Jahromi

Top 10 Finalists, Global Teacher Prize 2017, Germany. The Sportpaten project which was founded by Marie-Christine, in 2012, has as a central goal to support children with disadvantaged development conditions through a sportpate, like a mentor, with physical activities in their motor, social, emotional, cognitive and physical skills - giving all children equal opportunities. For this program, which helped 220 children, Marie-Christine Ghanbari Jahromi has received several awards and recognitions. / Speaker and Guest

Top 10 Finaliști, Global Teacher Prize 2017, Germania. Scopul central al proiectului Sportpaten, înființat de Marie-Christine în anul 2012, este de a sprijini copiii cu condiții precare de dezvoltare, prin intermediul unui mentor sportiv, utilizând activități fizice, pentru a dezvolta abilitățile lor motorii, sociale, emoționale, cognitive și fizice – oferind tuturor copiilor șanse egale. Pentru acest program, care a venit în ajutorul a peste 220 de copii, Marie-Christine Ghanbari Jahromi a primit mai multe premii și recunoașteri.


[...]

Ligia Deca

State Advisor for Higher Education and Research in the Romanian Presidential Administration / Speaker and Guest

Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială


[...]

Alexandru Găvozdea

President of The Order of the Architects of Romania / Speaker and Guest

Președinte, Ordinul Arhitecților din România


[...]

Oana Davidoglu

Marketing Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. With over 20 years of experience, Oana is leading the Marketing Department of Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit, where she promotes the concept of “MultiConfort”: healthy spaces, purified air, acoustic and thermal comfort, spaces protected against fire or humidity. / Speaker and Master Partner

Marketing Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Cu o experiență de peste 20 ani, conduce cu succes departamentul de Marketing al companiei Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit, în cadrul căruia promovează conceptul de MultiConfort: spaţii sănătoase, aer purificat, confort acustic şi termic, spaţii cu rezistenţă la umiditate şi la incendiu.


[...]

Mark J. Moore

Headmaster at Akademeia High School, a new private high school based in Poland, famous for its innovative approach toward education. He has 11 years experience as the Head of College at Clifton, a school of 1250 pupils and an annual turnover of £30 million. Mark Moore came to Warsaw every year as part of a team to interview Polish scholarship candidates for places at top schools in the UK. Those experiences convinced him that Warsaw needed a school, modelled on the best schools and universities in the UK, for its many talented pupils. / Speaker and Guest

Directorul noului liceu privat Akademeia High School din Polonia, renumit pentru metodele inovatoare în educație. Are 11 ani de experiență ca Director al Colegiului din Clifton, o școală de 1250 de elevi și o cifră de afaceri anuală de 30 de milioane de lire. Mark Moore a venit în Varșovia în fiecare an, ca parte a unei echipe care intervieva bursierii polonezi pentru locuri în școlile de vârf din Marea Britanie. Aceste experiențe l-au convins că Varșovia are nevoie de o școală pentru mulți dintre copiii talentați, după modelul celor mai bune școli și universități din Marea Britanie.


[...]

Boris Zeisser

Founder Natrufied Architecture, the Netherlands, about nature-inspired design in education. All designs starts from Nature: embedding the program into the surrounding environment, use of natural materials, natural shapes or more abstract representation of natural patterns, parametric structures and biotic material approach. Integrating high tech and low tech sustainability into designs is a natural part of the work realized by Natrufied Architecture. / Speaker and Guest

Fondator Natrufied Architecture, Olanda, despre designul inspirat de natură în educație. Fiecare design pornește din natură: încorporarea programului în mediul înconjurător, utilizarea materialelor ecologice, a formelor naturale sau reprezentarea mai abstractă a modelelor din natură, a structurilor parametrice și a abordării materialelor ecologice. Integrarea durabilității tehnologiilor în design este o parte firească a lucrărilor de proiectare realizate de Natrufied Architecture.


[...]

Leon Thier

Founder Studio Leon Thier architecture/interior; former architect-director/co-owner Atelier Pro, The Netherlands, over 25 years of experience in the architecture of educational buildings. New views about education requires new architectural structures. As an architect of the new generation, Leon Thier helped shape this development in many educational buildings from kindergartens and primary schools to secondary schools, vocational schools and university buildings. He was the initiator of an overview book about the period of renewal of educational buildings in the Netherlands. / Speaker and Guest

Fondator Studio Leon Thier architecture/interior; arhitect formator – director/ co-proprietar Atelier Pro, Olanda, peste 25 de ani de experiență în arhitectura spațiilor educaționale. Noi viziuni despre educație necesită noi structuri arhitecturale. În calitate de arhitect al noii generații, Leon Thier a contribuit la evoluția multor clădiri educaționale, de la grădinițe și școli primare până la școli secundare, profesionale și clădiri universitare. El a fost inițiatorul unei cărți de referință despre perioada de reînnoire a clădirilor din sectorul educațional din Olanda.


[...]

Mia Baarup Tofte

Partner, Nord Architects, Denmark, about how architecture can act as platform for new alliances between the public, private and the civic sectors. Since 2002, when Nord Architects has founded, they have received wide acclaim for their work as practicing architects, urbanists, academics and lecturers. In recent years, Nord Architects have designed and innovated welfare related projects in the educational and healthcare sectors, sports facilities and urban spaces. / Speaker and Guest

Partener, Nord Architects, Danemarca, despre modul în care arhitectura poate funcționa ca platformă pentru noi alianțe între sectorul public, privat și civic. Începând cu anul 2002, când Nord Architects a fost înființat, membrii biroului au primit aprecieri pentru munca lor ca arhitecți, urbaniști, cadre universitare și lectori. În ultimii ani, Nord Architects a realizat proiecte în sectorul educațional și medical, spații dedicate activităților sportive și zone urbane.


[...]

Bogdan Bălan

Category Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Bogdan manages the main product range of Saint-Gobain Rigips Romania that includes Rigips® plaster and special boards. His main focuses are oriented towards finding innovative solutions for various building types based on lightweight partitioning systems to challenges concerning thermal and acoustic insulation, protection against fire, humidity or radiations and increasing indoor air quality. / Speaker and Master Partner

Category Manager, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA – Rigips Business Unit. Gestionează gama principală de produse a Saint-Gobain Rigips România care cuprinde plăcile din gips-carton şi plăcile speciale. Preocupările sale duc către găsirea soluțiilor inovatoare pe bază de sisteme ușoare de compartimentare la provocări de termoizolare, izolare acustică, protecție la foc, umiditate sau radiații şi creșterea calității aerului interior.


[...]

Marco Contini

Founder Studio Contini, Italy, about the use of building technologies, perceptual dimensions and symbolic spaces in architecture. As a designer and construction manager he has made schools, museums, churches, sports buildings and private residences as well as the renovation of public and private buildings, with particular attention to aspects of realization and ways of intervention compared to existing structures. With the primary school of Felino won in 2013 the award for environmental and social sustainability and in 2017 the school was included among the best ten schools built in Italy. / Speaker and Guest

Fondator Studio Contini, Italia, despre utilizarea tehnologiilor de construcție, a dimensiunilor perceptuale și a spațiilor simbolice în arhitectură. În calitate de designer și manager de construcție a fost responsabil de realizarea de școli, muzee, biserici, clădiri sportive și locuințe private, precum și de renovarea clădirilor publice și private, acordând o atenție deosebită aspectelor de construcție și modalităților de intervenție în raport cu structurile existente. Cu proiectul “Școala Primară din Felino“ a câștigat în 2013 premiul pentru sustenabilitate ecologică și socială, iar în 2017 școala a fost inclusă în cele mai bune zece școli construite în Italia.


[...]

Mirela Tanc

Nominated in 2017 and 2018 for Global Teacher Prize, Romania. Mirela Tanc teaches Romanian language and literature at the "Oltea Doamna" School in Oradea, Romania. The modern teaching methods have given her awards and global appreciation. Mirela Tanc thinks that each teacher has the duty to integrate the objectives of sustainable development into the teaching process, because all the students have the right to quality education. / Speaker and Guest

Nominalizată la Global Teacher Prize în 2017 şi în 2018, România. Mirela Tanc predă limba și literatura română la Școala Gimnazială ”Oltea Doamna” din Oradea, România. Metodele moderne de predare i-au adus diferite premii și aprecierea globală. Mirela Tanc crede că fiecare profesor are datoria de a integra obiectivele dezvoltării durabile în procesul de predare, deoarece toți elevii au dreptul la o educație de calitate.


[...]

Richard Cottrell

Co-Founder and Director, Cottrell & Vermeulen Architecture, UK, Building Design Education Architect of the Year 2018. The architecture office has received multiple awards which include 5 RIBA Awards, RIBA Stephen Lawrence Prize, RIBA Journal Sustainability Award and the prestigious BD Architect of the Year Gold Award. It is one of only six architectural practices chosen to work on the DfES Schools for the Future. / Speaker and Guest

Co-Fondator și Director, Cottrell & Vermeulen Architecture, Marea Britanie, Building Design Education Architect of the Year 2018. Biroul de arhitectură a primit numeroase distincții, precum 5 premii RIBA, RIBA Stephen Lawrence, RIBA Journal Sustainability Award și prestigiosul premiu BD Architect of the Year Gold. Este unul dintre cele șase birouri de arhitectură alese pentru a lucra la proiectul DfES Schools for the Future.


[...]

Daniela Vișoianu

President of the "Coalition for Education" Federation, Romania. Daniela Vişoianu coordinates several projects dedicated to children and the development of social economy structures within the C4C Communication for Community Association. She combines the roles of parent, project manager, Associate Professor at the Faculty of Sociology and Social Work and entrepreneur in human resource consulting and European projects management. / Speaker and Moderator

Președinte al Federației “Coaliția pentru Educație”, România. Daniela Vișoianu coordonează mai multe proiecte dedicate copiilor și dezvoltării de structuri de economie socială în cadrul Asociației C4C Communication for Community. Combină rolurile de părinte, manager de proiect, profesor asociat în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială și antreprenor în domeniul consultanței în resurse umane și managementul proiectelor europene.


[...]

Nicolas Jung

Sales Manager, Gerflor, France. “We are the number 1 Wall Protection Company in France and the leader in Europe. The development from Healthcare to Education is part of our success story. We are specialist in providing innovative, decorative, protective and eco-friendly solutions to these two different yet similar segments. We enhance and ensure the sustainability of facilities opento the public. Gerflor, a single supplier solution for hospitals and healthcare facilities. With over 60 years’ experience in the healthcare sector, Gerflor has become a true expert in this field. 500 MILION patients healed every day on Gerflor floors.“ / Speaker and Professional Partner

Sales Manager, Gerflor, Franța. “Suntem producătorul de protecții pereți numărul 1 în Franța și lider în Europa. Dezvoltarea de la segmentul Sănătate la cel de Educație face parte din povestea noastră de succes. Suntem specialiști în furnizarea de soluții de protecție inovatoare, decorative și ecologice pentru aceste două segmente diferite, dar asemănătoare. Îmbunătățim și asigurăm durabilitatea facilităților deschise publicului. Gerflor, un singur furnizor de soluții pentru spitale și unități sanitare. Cu o experiență de peste 60 de ani în domeniul sanitar, Gerflor a devenit un adevărat expert în acest domeniu. 500 MILIOANE de pacienți tratați zilnic în spații medicale ce au pardoseli Gerflor.”


[...]

Speakers 2017

Șerban Țigănaș

Președinte, Ordinul Arhitecților din România (OAR)

President of The Order of the Architects of Romania / Speaker[...]

Anne Dix

Director al Biroului pentru Școli și Spitale în cadrul Agenției Guvernamentale Americane USAID

Director, Office of American Schools and Hospitals Abroad, U.S. Government Agency USAID / Speaker and Guest[...]

Elad Levin

Principal, Perkins + Will, UK

Principal, Perkins + Will, UK  / Speaker[...]

Alastair Blyth

Coordonator (2007-2012) al Programului pentru Evaluarea Spațiilor Educaționale (LEEP) din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Coordinator (2007-2012) of the Learning Environments Evaluation Programme (LEEP), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) / Speaker[...]

Päivi Pohjanheimo

Ambasador al Finlandei în România

Ambassador of Finland in Romania / Speaker[...]

Bjørn Bolstad

Directorul Școlii Ringstabekk din Oslo

Director, Ringstabekk School from Oslo / Speaker[...]

Cindy Walters

Director și Co-Fondator, Walters & Cohen Architects

Director and Co-Founder, Walters & Cohen Architects / Speaker[...]

Camilla Wallander

CEO, Școala de Comunicare Berghs, Școala Anului din Suedia

CEO, Berghs School of Communication, School of the Year in Sweden / Speaker[...]

Dorin Ștefan

Arhitect Principal, D. S. BIROU DE ARHITECTURĂ

Main Architect, D. S. ARCHITECTURE OFFICE / Speaker[...]

Raymond Chambers

Top 10 Finaliști, Global Teacher Prize 2017

Top 10 Finalists, Global Teacher Prize 2017 / Speaker[...]

Andrei Pogonaru

Partener, CEFS - Central European Financial Services

Partner, CEFS – Central European Financial Services / Speaker[...]

Adrian Cristescu

Președinte și Arhitect Principal la West Group Architecture

President and Main Architect at West Group Architecture / Speaker[...]

Camilla Askebäck Diaz

Profesorul Anului 2016 în Suedia

Best Teacher in Sweden of 2016 / Speaker[...]

Bogdan Bălan

Manager Produs, Saint-Gobain Rigips România

Product Manager, Saint-Gobain Rigips Romania / Speaker and Professional Partner[...]

Sergiu Petrea

Arh. Sergiu Petrea

Managing Partner, Tecto Arhitectura / Speaker[...]

Mihaela Vasile

Managing Director, ASSA ABLOY ROMÂNIA

Managing Director, ASSA ABLOY ROMÂNIA / Speaker and Professional Partner[...]

Mina Sava

Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei De-a Arhitectura

Founder and President, De-a Arhitectura Association / Speaker[...]

Boguslaw Patelka

Suport Tehnic și Vânzări, Grupul VITRULAN, prin AXELEN

Technical Support and Sales, VITRULAN Group, through AXELEN / Speaker and Partner[...]

Speakers 2016

Șerban Țigănaș

Secretar General al Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA) și Președintele Ordinului Arhitecților din România (OAR)

The Secretary General of The International Union of Architects (UIA) and The President of the Order of the Architects of Romania (OAR) / Chairman[...]

Ligia Deca

Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială

State Advisor for Higher Education and Research in the Romanian Presidential Administration / Speaker and Guest[...]

Wendy Pullan

Şefa Departamentului de Arhitectură din cadrul Universităţii Cambridge

Head of Department of Architecture, University of Cambridge / Speaker  [...]

David Green

Principal and Higher Education Leader, Perkins+Will

Principal and Higher Education Leader, Perkins+Will / Speaker [...]

Phil Baty

Editor, Times Higher Education World University Rankings

Editor, Times Higher Education World University Rankings / Speaker[...]

Jan Schellhoff

Senior Architect / Associate, UNStudio

Senior Architect / Associate, UNStudio / Speaker[...]

Carsten Primdahl

Fondator, CEBRA Architects, arhitectul proiectului Smart School

Founder, CEBRA Architects, Smart School / Speaker[...]

Mark Sartan

CEO, Smart School, Rusia

CEO, Smart School, Rusia / Speaker[...]

Alеna Zhmurova

Senior consultant, Arhitect, Smart School, Rusia

Senior consultant, Architect, Smart School, Rusia / Speaker[...]

Helen Dorfman

Director, Burntwood School, Marea Britanie

Principal, Burntwood School, Great Britain / Speaker[...]

Lukas Ochendal

Allford Hall Monaghan Morris, arhitectul Burntwood School, Marea Britanie

Allford Hall Monaghan Morris, Burntwood School, Great Britain / Speaker[...]

Väinö Nikkilä

Partener Fondator, Verstas Architects, arhitectul Saunalahti School, Finlanda

Founder Partner, Verstas Architects, Saunalahti School, Finland / Speaker[...]

Joanne Puddy-Wells

Director, The British School of Bucharest

Principal, The British School of Bucharest / Speaker[...]

Viorel Niculae

Coordonator al Diviziei de iluminat și materiale electrice în cadrul MENATWORK

Coordinator of the MENATWORK Lighting and Electrical Division / Speaker and Partner[...]

Ela Moraru

Industry Manager, Large Customer Sales, Google România

Industry Manager, Large Customer Sales, Google Romania / Speaker[...]

Robert Brindley

Director, The American International School of Bucharest

Director, The American International School of Bucharest / Speaker[...]

Simona Baciu

Președinte și Fondator, Transylvania College

President & Founder, Transylvania College / Speaker[...]

Susan Eriksson

Head of The International School for Primary Education, Bucharest

Head of The International School for Primary Education, Bucharest / Speaker[...]

Bogdan Zaha

Asistent Arhitectural, Zaha Hadid Architects

Architectural Assistant, Zaha Hadid Architects / Speaker[...]

Lucian Căprărin

Specialist sisteme acustice, Saint-Gobain Construction Products România – Rigips Business Unit

Acoustic Systems Specialist, Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit / Speaker and Partner[...]

Paul Mihai Moldovan

Partener Fondator, ateliercetrei, arhitectul Școlii de Artă din Cluj-Napoca

Founding Partner, ateliercetrei / Speaker [...]

Vasile Corpodean

Managerul Şcolii de Arte din Cluj-Napoca

Manager of the School of Arts in Cluj-Napoca / Speaker [...]